Vedtægter for F&S

Vedtægter Holbæk Gardens Forældre- og Støtteforening

§1 Navn, hjemsted og formål

 

Foreningens navn er Holbæk Gardens Forældre- og Støtteforening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

 

Foreningens formål er:

 

-    At danne bindeled mellem Holbæk Gardens forældrekreds, tidligere gardere og i øvrigt per­soner eller selskaber med interesse i Holbæk Gardens arbejde og Holbæk Garden

-    At varetage forældrenes og børnenes interesser overfor Holbæk Garden

-    At virke for et godt samarbejde med Holbæk Garden i pædagogiske, musikalske og rent prak­tiske spørgsmål

-    At på alle måder skaffe økonomiske midler til hjælp og støtte for Holbæk Gardens uniformerede medlemmer og grundskoleelever.

 

 

§2 Medlemsforhold

 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er interesseret i Holbæk Gardens beståen og fortsatte fremgang. Ved indmeldelse betales kontingent for det løbende regnskabsår. Betaling af årskontingent ved anvendelse af giroindbetalingskort anses for indmeldelse i foreningen. Optagel­se kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stem­mer for af afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende, ordinær generalforsamling. Udmeldelse kan finde sted ved skriftlig meddelelse til foreningens formand. Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke findes at opfylde de af medlem­skabet flydende forpligtelser, eller som findes at handle til skade for foreningen. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

 

 

§3 Kontingent

 

Årskontingentet opkræves en gang om året i januar måned. Årskontingentet fastsættes til minimum 100 kr., men er i øvrigt frit efter behag opefter. For at opnå stemmeret på den ordinære generalfor­samling skal års kontingentet være betalt og registreret modtaget senest dagen før generalforsam­lingens afholdelse. Såfremt en giroindbetaling omfatter mere end et medlemskab, skal det klart på giroindbetalingskortet angives, hvilke personer indbetalingen omfatter. Afgående Holbæk-gardere anses for kontingentfrie medlemmer af foreningen i det regnskabsår, hvor udmeldelse af Holbæk Garden finder sted.

 

 

§4 Bestyrelse

 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningens bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages supplerings­valg på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen dermed bliver mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv for den resterende periode af det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøder­ne føres beslutningsreferat af foreningens sekretær. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf mindst en skal være formand eller næstformand. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkom­mende bestyrelsesmøde til underretning.

 

 

§5 Regnskab og revision

 

Foreningens regnskaber løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af 2 revisorer, valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Revisorerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Foreningens formue forvaltes af bestyrelsen, som træffer beslutning herom.

 

§6 Generalforsamling

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 15 af foreningens medlemmer skrift- ligt fremsætter krav her­om med angivelse af begrundelse. I sidst nævnte tilfælde skal bestyrelsen foranledige generalfor­samlingen afholdt senest en måned efter modtagelsen af begæring herom. Indkaldelse med angi­velse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel ved annoncering på Holbæk Gardens hjemme side.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskab.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.  Valg af revisorer.

7.  Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab samt indkomne forslag fra medlemmerne skal 8 dage før generalforsamlingen være tilgængeligt for foreningens medlemmer på en i indkaldelsen angivet måde.

 

 

§7 Generalforsamlingens gennemførelse

 

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigent, et bestyrelsesmedlem eller 5 medlemmer forlanger det. Ved valg af bestyrel­sesmedlemmer, som vælges for en 2-årig periode, er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år. I tilfælde af suppleringsvalg vælges bestyrelsesmedlemmet for den reste­rende valgperiode af det afgåede medlem. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlings- punkter samt om ændringsforslag hertil. Stemmeberettigede på generalfor­samlingen er alle foreningens aktive med-lemmer, jf. § 3.

 

§8 Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægter - herunder fusion med andre foreninger kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

 

§9 Repræsentation i Holbæk Gardens bestyrelse

 

I det omfang, vedtægterne for Holbæk Garden indeholder, at Holbæk Gardens Forældre- og Støt­teforening repræsenteres i Holbæk Gardens bestyrelse, udpeger foreningens bestyrelse i forbind­else med sin konstitution sin repræsentant samt eventuel suppleant.

 

 

§10 Tegningsret

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

 

§10 Opløsning

 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med mindst 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan varetages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

 

Vedtaget 20.02.2023