Vedtægter for Garderforeningen (Garderrådet)

Vedtægter for Holbæk Gardens Garderforeningen (Garderrådet)

§1 Navn, hjemsted og formål

 

Foreningens navn er Holbæk Gardens Garderforening. Foreningens hjemsted er Holbæk Gardens til enhver tid værende adresse.

Foreningens formål er at varetage gardernes og grundskoleelevernes interesser samt for­midle kontakten mellem Holbæk Gardens ledelse, garderne og grundskoleeleverne. Ud over dette er formålet også at arrangere sammenkomster for gardere og grundskoleelever ligesom øvrige aktiviteter der styrker sammenholdet gardere og grundskoler imellem.

 

 

§2 Medlemsforhold

 

Som medlem af Garderforeningen kan optages gardere og grundskoleelever i Holbæk Garden.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for af afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagel­sessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende, ordinær generalforsamling. Ud­meldelse kan finde sted ved skriftlig meddelelse til Garderforeningens formand. Bestyrel­sen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der findes at handle til skade for Garderforeningen. Medlemmer, der stopper i Holbæk Garden, slettes uden videre fra Garderforeningen ved udtrædelsen af Holbæk Garden.

 

 

§3 Kontingent

 

Garderforeningen er kontingentfri.

 

 

§4 Bestyrelse

 

Garderforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand og kasserer skal være fyldt 18 år og være myndige.

Garderforeningens bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkom­mende generalforsamling, med mindre bestyrelsen dermed bliver mindre end 5 medlem­mer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv for den resterende periode af det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 be­styrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dags­orden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat af Garderforeningens sekretær. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf mindst en skal være formand eller næstfor­mand. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslags­givende.

 

 

§5 Tegning og hæftelse

 

Garderforeningen tegnes af formanden og kassereren. Der påhviler ikke Garderfor­eningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Garder­foreningen. Penge der er indtjent gennem Garderforeningens arbejde, skal bruges til Gar­derforeningens aktiviteter for og med garderne og grundskoleelever.

 

 

§6 Regnskab og revision

 

Garderforeningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af 2 revisorer. Revisorerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Regnskabet skal være klar til revision senest d 31. januar. Garderforeningens formue forvaltes af bestyrelsen, som træffer beslutning herom.

 

 

§7 Generalforsamling 

 

Garderforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel ved opslag i Holbæk Gardens lokaler eller ved annoncering på Holbæk Gardens hjemmeside.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab samt indkomne forslag fra medlemmerne skal 8 dage før generalforsamlingen være til­gængeligt for Garderforeningens medlemmer ved opslag i Holbæk Gardens lokaler eller ved annoncering på Holbæk Gardens hjemmeside.

 

 

§8 Generalforsamlingens gennemførelse

 

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når diri­gent, et bestyrelsesmedlem eller 5 medlemmer forlanger det.

Valg til bestyrelse skal ske skriftligt.

Valg til revisorer og revisorsuppleanter kan ske skriftligt eller ved håndsoprækning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en 2-årig periode, er henholdsvis 4 (lige år) og 3 (ulige år) bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år. Da den stiftende generalforsamling finder sted i et lige år skal 4 bestyrelses medlemmer derfor vælges for 2 år og 3 medlemmer skal vælges for 1 år.

I tilfælde af suppleringsvalg vælges bestyrelsesmedlemmet for den resterende valgperiode af det afgåede medlem.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag hertil. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle Garderfor­eningens medlemmer, jf. § 2.

 

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer eller 10 af Garderforeningens medlemmer skriftligt begærer dette. I sidst nævnte tilfælde skal bestyrelsen foranledige generalforsamlingen afholdt senest en måned efter modtagel­sen af begæring herom.

 

 

§10 Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægter - herunder fusion med andre foreninger kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

 

§11 Repræsentation i Holbæk Gardens bestyrelse 

 

I det omfang, vedtægterne for Holbæk Garden indeholder, at Holbæk Gardens Garderfor­ening repræsenteres i Holbæk Gardens bestyrelse, udpeger Garderforeningens bestyrelse i forbindelse med sin konstitution sin repræsentant samt eventuel suppleant.

 

 

§12 Opløsning 

 

Til Garderforeningens opløsning kræves vedtagelse med mindst 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan varetages med 2/3 flertal blandt de frem­mødte medlemmer.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 06.03.2020